Expert in Duurzame Inzetbaarheid

HUMAN FOOTPRINT

Vitaal personeel, een gezonde zaak

“De formele standaardisatie van het proces achter de Wet verbetering Poortwachter draagt niet alleen bij aan succesvolle reintegratie van medewerkers. Wat wel werkt is de individuele aandacht en pragmatische aanpak die werknemer én werkgever verdienen“ – Evelijne Wismeijer

VAN REACTIEF NAAR PROACTIEF

Een gezonde organisatie met vitale medewerkers

– Bespaart verzuimkosten
– Verhoogt productiviteit
– En is aantrekkelijker als werkgever

Diensten

Verzuimbegeleiding

Wij treden op als onafhankelijke, pro actieve gecertificeerde casemanager.

Medewerker coaching

Wij coachen uw individuele medewerker die vast zit, of bij dreigend verzuim.

Verzuimpreventie

Met ons integrale vitaliteitsprogramma creëert u een gezond werkklimaat en voorkomt u hoge verzuimkosten.

Ervaringen

 

Evelijne Wismeijer works with a lot of dedication, enthousiasm and knowledge. “Afspraak is afspraak” is her way of working and I appreciate her openess and honesty – Erik Joustra

 

“Evelijne Wismeijer is always thinking in solutions, has a good knowledge of business solutions and the developments in different branches.” – Tom Booijink

 

“Evelijne builds strong relationships. She is proactive, takes ownership and her approach is always customer-centric. Evelijne has in-depth knowledge and experience on how people and business processes influence each other. I thank her for her initiatives that improved our corporate processes. Her warmth, wisdom, kindness are also remarkable assets.” – Mieke de Ketelaere

Opdrachtgevers

 

Evelijne werkte onder andere voor:

Wilt u ook vitale werknemers als duurzame oplossing voor uw verzuimprobleem?

Vitaliteitsprogramma

Ziekteverzuim is niet alleen een pijnlijke zaak voor werknemers. Het is ook een kostbare zaak voor werkgevers. De wetgeving zijn organisaties wat dat betreft niet gunstig gezind. Recente cijfers van het CBS geven aan dat het ziekteverzuimpercentage van 4,9% in 2018 nog nooit zo hoog is geweest. Een medewerker die verzuimt kost een werkgever gemiddeld tussen de € 200 – € 400 per dag.

Omdat het ook steeds moeilijker wordt om goede nieuwe medewerkers te werven, beseffen werkgevers steeds meer hoe belangrijk de focus is om het kostbare kapitaal van bestaande medewerkers niet te verliezen.

Voorkomen is altijd beter dan genezen, maar aandacht voor het herstel van de huidige verzuimende medewerkers is eerste prioriteit. Daarom verdelen wij onze dienstverlening in 3 takken die wij veelal parallel uitvoeren in organisaties.

Verzuimbegeleiding door onafhankelijke casemanager

Als werkgever zit u bij langdurige verzuimende medewerkers met hoge kosten want de verzuimkosten en regie voor herstel zijn door de overheid bij de werkgever neergelegd.

U zit ook vast aan kostbare en tijdrovende administratieve processen. Activiteiten die niet direct bijdragen aan het herstel en re-integratie van de medewerker. Denk aan de Wet verbetering poortwachter, rapportages aan het UWV en de nieuwe AVG privacy richtlijnen.

 • Een werkgever is tot 10 jaar verantwoordelijk voor het totale WGA-risico. Dit geldt voor zowel tijdelijke als vaste werknemers als de eerste ziektedag binnen het dienstverband valt. De kosten van een WIA / WGA uitkering kan voor een werkgever maar liefst 10 jaar doorlopen (indirect via UWV of uw verzuimverzekering).
 • UWV toetst de interactie tussen werkgever en werknemer op inhoudelijkheid. Het komt vaak voor dat het UWV loonsancties oplegt omdat werkgever en werknemer inhoudelijk te weinig re-integratie inspanningen hebben verricht. Een sanctie van het UWV kan uw organisatie veel geld kosten.

Kom als werkgever eerder in actie

 • Voor week 6 dient een bedrijfsarts de medewerker te hebben ontmoet en een probleem analyse te hebben opgesteld. Bij vermoeden dreiging lang verzuim, is het zinvol om sneller een probleem analyse te laten maken door de bedrijfsarts.
 • Voor week 8 dient u, samen met de werknemer, een plan van aanpak te hebben gemaakt. Deze is niet gericht op herstel maar gericht op reïntegratie van passend werk obv benutbare mogelijkheden.

Veel werkgevers zien een eventuele arbodienst en de bedrijfsarts als de enige of belangrijkste partner op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Het is echter raadzaam om veel eerder een casemanager aan te stellen die met oprechte aandacht dit proces voor u en uw medewerker begeleid en creatief zoekt naar naar mogelijkheden die de reintegratie juist bevordert.

Daarom wordt Human Footprint als verstandige en kostenbesparende maatregel al in een zo vroeg mogelijk stadium als onafhankelijke casemanager ingeschakeld.

Wanneer is het slim om een onafhankelijk casemanager in te schakelen?

 • Als langdurig verzuim dreigt te ontstaan
 • Bij frequent kort verzuim
 • Als er vermoeden of sprake is van een arbeidsconflict
 • Bij chronische beperkingen of klachten
 • Bij een beroepsziekte
 • Bij een ongeval buiten de schuld van uw organisatie

Als werkgever bent u beter gediend met een proactieve benadering die van start gaat voordat u wordt gedwongen door wettelijke verplichtingen.

Cruciale interventies zijn vaak eerder noodzakelijk dan na de ‘officiële’ 8 weken. Veel maatregelen zijn ook veel effectiever als ze eerder worden genomen.

Bovendien toont dat u met het proactief inschakelen van een onafhankelijke casemanager dat u zich écht als een goed werkgever gedraagt. U gaat verder dan verplichte activiteiten. U laat zien dat u met zorg en aandacht uw medewerker wilt begeleiden naar duurzame inzetbaarheid.

 • De casemanager is geregistreerd aan de RSC en is het aanspreekpunt voor de werknemer, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en het UWV.
 • Casemanager is op de hoogte van actuele wet- en regelgeving.
 • Objectiever dan uw eigen Human Resource medewerker
 • Kan zowel werkgever als officiële instantie wijzen op tekortkomingen of kansen die buiten de gebaande paden liggen.
 • U bent verzekerd van een degelijke opbouw van een re-integratie dossier dat ook aan alle wettelijke eisen voldoet.

Vaak kan door Human Footprint de rol van onafhankelijke casemanager worden gecombineerd met die van verzuimcoach. Meer dan een arbodienst of een eigen HR afdeling kunnen wij u dan alternatieve manieren bieden om medewerkers op therapeutische basis werkconditie te laten opbouwen.

Medewerker coaching

Wie kiest voor Human Footprint als partner in de duurzame verbetering van uw verzuimaanpak, kiest voor een geïntegreerde aanpak.

Naast vakbekwaamheid zijn de mentale en fysieke vitaliteit cruciale factoren die de productiviteit en functioneren van medewerkers binnen een organisatie bepalen. Wij zien verzuim niet als een geïsoleerd probleem. Wanneer wij een medewerker coachen dan zien wij ook altijd kansen de gezondheid en vitaliteit organisatiebreed te vergroten

Ons ‘geheim’ bij de begeleiding van individuele werknemers is dat we hen weer in aanraking brengen met hun talent en potentieel. En we vinden of creëren de mogelijkheden om dat potentieel met plezier te ontplooien in dienst van de werkgever. Onze integrale aanpak is gericht op meer dan alleen de fysieke dimensie, waar de symptomen vaak zichtbaar worden. Ook de mentale-, sociaal-emotionele-, zingevings- en motivatieaspecten komen aan de orde.

Denk aan:
–    Effectiever kunnen omgaan met stress en werkdruk
–    Inzicht in eigen gedachten en overtuigingen die van invloed zijn op gedrag
–    Oorzaken als gevolg kunnen signaleren van disbalans
–    Inzicht in voeding en beweeggewoontes die het meeste energie opleveren

Het resultaat is dat uw mensen uit de automatische piloot gaan raken en creatiever en proactiever met plezier hun werk gaan doen.

Verzuimpreventie

Ons vitaliteitsprogramma leidt tot lager verzuim en hogere productiviteit.

Human Footprint kijkt voor de analyse van het verzuimprobleem en de oplossing naar de volledige context van de organisatie: de organisatiestructuur, de bedrijfscultuur, de medewerkers, de leiderschapsstijl, de interne communicatie, de rol van HR. Door een analyse te maken van deze onderwerpen komen wij tot een duurzaam plan van aanpak op het gebied van re-integratie en verzuimpreventie dat leidt tot een vitalere organisatie met meetbaar lagere verzuimkosten.

De aanpak van Human Footprint is erop gericht de mentale en fysieke vitaliteit van uw medewerkers te verhogen. Hiermee heeft u de sleutel tot een succesvolle verzuimpreventie en versnelling van re-integratietrajecten.

Naast het besparen van de directe kosten van ziekteverzuim en de kosten voor vervanging van personeel, treden vaak de volgende ‘bijwerkingen’ op:

 • Meer draagvlak voor toekomstige veranderingen door hogere betrokkenheid
 • Meer innovatie en creativiteit door energieke en positieve levenshouding
 • Hogere klanttevredenheid door uitstraling van blijere medewerkers
 • Beter imago buiten de organisatie door oprechte positieve verhalen over uw bedrijf

WERKWIJZE VERZUIMPREVENTIE

Het verzuimpreventie programma van Human Footprint is speciaal ontwikkeld voor opdrachtgevers die niet alleen verzuimkosten willen verlagen, maar ook vanuit ‘goed werkgeverschap’ willen investeren in gezonde en bewustere werknemers.

STAP 1 Masterclass vitaal leiderschap voor het hoger management.

Samen bepalen we wat vitaliteit voor uw organisatie betekent, zodat alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Met de ervaring van deze masterclass gaan de leiders in de organisatie als boegbeeld in het dagelijkse gedrag laten zien wat vitaal leiderschap inhoudt. Het zal aanstekelijk werken voor de hele organisatie.

STAP 2 Verzuimpreventie doelen stellen

We maken de ambitie op het gebied van verzuimpreventie concreet en plaatsen de gedeelde visie als meetbare ‘stip op de horizon’. Na het doen van een nulmeting maken we gezamenlijk het plan van aanpak om de gestelde doelen te bereiken.

STAP 3 Kickoff vitaliteitsprogramma

Met een multidisciplinair team gecertificeerde vitaliteitprofessionals en verzuimcoaches maken we een officiële start van het vitaliteitsprogramma dat resulteert in een gezondere leefstijl voor iedere werknemer binnen uw organisatie. Afhankelijk van het gekozen traject houden we coaching clinics en individuele coaching sessies.

De Human Footprint aanpak is effectief, omdat we verzuim echt aanpakken.
Uw organisatie gaat echt maatregelen nemen. Geen beleidsnotities schrijven.

STAP 4 Vinger aan de pols

Zelfs als uw verzuimdoelen zijn bereikt is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden. U wilt het gezondheidsniveau van uw organisatie behouden, laten groeien zelfs. En profiteren van de nieuwste inzichten.

Met Human Footprint als verzuimpreventie partner heeft u permanent toegang tot een uitgebreid netwerk aan actuele en praktische kennis en expertise over gezondheidsbevordering op de werkplek.

Wit u uw ziekteverzuim drastisch en duurzaam verlagen?

Over Evelijne

Uit de recente cijfers van TNO blijkt dat 1 op de 6 werknemers kampt met burn out verschijnselen. Voor Nederlandse werknemers en werkgevers schuilt een groot gevaar wanneer mensen alle ballen op de automatische piloot in de lucht willen houden.

Dat er een nationale Week van de Werkstress bestaat geeft al aan hoe serieus het probleem is.

Evelijne verrichtte in het verleden haar meeste werk vanuit ICT dienstverleners, waar een stijgende werkdruk aan de orde van de dag is. Persoonlijk kreeg Evelijne ook met burn-out te maken toen zij onverklaarbare fysieke klachten kreeg. Zij was hierdoor erg verrast, want zij dacht altijd ‘hup gewoon doorbijten, schouders eronder en doorpakken.’

Gelukkig heeft zij dankzij de juiste hulp en interventies geleerd hoe je burn-out kunt overwinnen en voorkomen en is zij haar wilskracht en doorzettingsvermogen niet verloren. Zij besloot haar 23 jaar ervaring in het bedrijfsleven, haar eigen burn-out en de aanvullende opleidingen te combineren om zich in te zetten medewerkers bewuster en vitaler het ‘leven te leven’. Mentaal en fysiek vitale medewerkers dragen immers bij aan een hogere productie en klantentevredenheid.

Door haar werkervaring, opleidingen en ervaringsdeskundigheid kan zij als geen ander werkgevers en medewerkers begeleiden naar een gezonder werkleven in balans.

“De kunst zit in het bewust maken van de keuzes die je hebt.
Keuzes die leiden tot meer vitaliteit, plezier en productiviteit. “

Verzuimscan

Het is van wezenlijk belang dat u inzicht krijgt in de verzuiminfrastructuur van uw organisatie.

 • Heeft u veel kort verzuim, frequente verzuimers of verzuimen uw medewerkers langdurig?
 • Hoe zien uw verzuimprotocollen eruit?
 • Hoe vertalen de verzuimcijfers zich naar kosten in uw verzuiminfrastructuur?

Dit inzicht is cruciaal om een vitaliteitsplan te maken en wij helpen u hierbij graag.

Neem vrijblijvend contact op.

Contact

Neem contact op met Evelijne Wismeijer.

[email protected]

06 – 22 97 34 61